Навигација

Предшколско образовање

Предшколско образовање и васпитање (ПОВ) намењено је деци од шест месеци до поласка у основну школу.

Подељено је у три нивоа:

  • јаслице (за децу од шест месеци до три године),
  • вртић (за децу од три године до пет и по година) и
  • припремни предшколски програм, који траје девет месеци, први је део обавезног образовања и обухвата децу узраста између пет и по и шест и по година.

Јаслице и вртић су опциони и зависе од одлуке родитеља.

Припремни предшколски програм (ППП) је обавезан за сву децу у Србији.

Предшколски програм се састоји од општих полудневних или целодневних васпитно-образовних активности и изборних специјализованих програма, зависно од интересовања деце и њихових родитеља, институционалних капацитета и ресурса које обезбеђују локалне власти.

Траје најмање девет месеци, четири сата дневно. Деца примљена на овај програм не могу бити млађа од пет и по или старија од шест и по година на почетку школске године у којој крећу са похађањем. Функција ППП је да обезбеди једнаке услове за сву децу и продуби њихово друштвено и когнитивно искуство, што олакшава друштвено-културне разлике међу децом и ставља их у исту или сличну ситуацију кад крену у основну школу. У том смислу, ППП делује као веза између ПОВ и основног образовања и олакшава прелазак деце из једног система у други. ППП се реализује у складу са препорукама датим Правилником о ближим условима за спровођење Припремног предшколског програма.

Деца са сметњама у развоју могу да похађају или редовне предшколске групе или такозване развојне групе. Обе су организоване у складу са индивидуалним образовним и васпитним планом, како је наведено у Правилнику о спровођењу и евалуацији индивидуалног образовног плана. Додатна образовна, здравствена или социјална подршка може се обезбедити деци са сметњама у развоју у релевантним организацијама, ако то затражи њихова установа ПОВ.

Будући да је ПОВ у Србији јавни сервис, установе ПОВ оснива држава или локалне самоуправе, а расположиве су и такве приватне установе ПОВ. Установе ПОВ су одговорне за обезбеђивање оброка, неге, превентивне здравствене и социјалне заштите за децу.

Циљеви предшколског образовања и васпитања су:

  • подршка укупном развоју и добробити деце предшколског узраста, пружањем подстицаја за развој капацитета деце, продубљивање искустава и знања о себи, о људима и о свету;
  • подршка васпитној улози породице;
  • подршка даљем образовању и васпитању и интеграцији у друштво;
  • подршка развоју потенцијала деце као кључног фактора индивидуалног и друштвеног напретка.

Предшколско образовање и васпитање (ПОВ) у Србији уређено је Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о предшколском васпитању и образовању, потврђеним међународним конвенцијама и другим пратећим прописима и документима и засновано је на правима детета и развојним, образовним, културним, здравственим и друштвеним потребама деце предшколског узраста и њихових породица.

 

Извор информација: опис образовног система Србије је преузет са сајта Eurydice мреже и адаптиран уз одобрење Eurydice Србија.