Навигација

Упис

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је конкурс за упис ученика у средње школе за 2020/2021. годину.

Термини завршних испита за ученике основних школа

Пријављивање кандидата врши се у матичним основним школама од 25. маја до 6. јуна.

Завршни испити за ученике основних школа реализоваће се у матичним основним школама ученика (ученик полаже завршни испит у школи у којој је завршио осми разред). Испити ће се одржати од 17. до 19. јуна 2020. године, и то: 

 • тест из српског (матерњег) језика – 17. јуна од 9 до 11 часова
 • тест из математике – 18. јуна од 9 до 11 часова
 • комбиновани тест – 19. јуна од 9 до 11 часова

Привремени резултати завршних испита у основним школама очекују се 23. јуна до 8 часова, у којима је истог дана у периоду од 8 до 15 часова предвиђен пријем и решавање евентуалних жалби. Пријем и решавање жалби у окружним комисијама могућ је 24. јуна од 8 до 16 часова.

Коначни резултати завршног испита биће објављени до 28. јуна 2020. године у 8 часова.

Бодовање

Након објављивања коначних резултата завршног испита, сваки кандидат за упис у средњу школу може израчунати колико бодова је остварио. Максималан број бодова је 100 и добија се на основу успеха у основној школи и резултата завршног испита. Уз то, вреднују се и резултати постигнути на републичким и међународним такмичењима из Календара такмичења и смотри ученика основних школа, остварени у осмом разреду, или у седмом разреду (у изузетним случајевима).

 • Бодовање на основу успеха из основне школе врши се према следећем обрасцу:

Успех из VI разреда (макс. 5,00)

х4

Макс. 20

Успех из VII разреда (макс. 5,00)

х4

Макс. 20

Успех из VIII разреда (макс. 5,00)

х4

Макс. 20

Укупно (заокружити на две децимале)

Макс. 60

 

 • Сва три завршна теста (српског/матерњег језика, математике и комбиновани тест) бодују се са по највише 10 бодова. На основу успеха на завршном испиту, ученик може да освоји највише 40 бодова, а коначан број бодова израчунава се на следећи начин: 
  • број бодова освојен на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи са бројем тринаест (13) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале,
  • број бодова освојен на комбинованом тесту множи са бројем четрнаест (14) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале.

Успех на тесту из матерњег језика (макс. 10)

х13

/10

Макс. 13

Успех на тесту из математике (макс. 10)

х13

/10

Макс. 13

Успех на комбинованом тесту (макс. 10)

х13

/10

Макс. 14

Укупно (заокружити на две децимале)

Макс. 40

 Пример: Ако ученик на тесту из језика има 7,5 бодова, из математике 8, а на комбинованом тесту 7 бодова, коначан број бодова је 29,95 ((7,5x13)/10 + (8x13)/10 + (7x14)/10 = 9,75+10,4+9,8 = 29,95).

 

За упис у гимназију или четворогодишњу стручну школу неопходно је да ученик оствари укупно најмање 50 бодова, од могућих 100.

Редослед и датуми уписа у средњу школу

Након објаве резултата завршних испита, ученици ће 29. и 30. јуна од 8 до 15 часова попуњавати листе жељених школа односно образовних профила.

На основу жеља и оствареног броја бодова, ученици ће до 7. јула бити распоређени по средњим школама/образовним профилима.

Први уписни круг ученика у средње школе обавиће се 8. и 9. јула 2020. године од 8 до 15 часова, а други 11. јула 2020. године од 8 до 15 часова.

Напомена: Ови датуми се могу разликовати за ученике који желе да упишу школу/одељење за које се полаже пријемни испит.

Упис кандидата који полажу пријемни испит

Пријемни испит за проверу посебних способности полажу кандидати који се уписују у:

 • уметничку школу (музичка школа, балетска школа и уметничка школа ликовне области), односно за образовни профил у области уметности,

 • одељење за ученике са посебним способностима (одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке, математику, спорт, физику, рачунарство и информатику, биологију и хемију, географију и историју, сценску и аудио-визуелну уметност),
 • школу у којој се део наставе остварује на страном језику,
 • школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји).

Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи, односно другој установи коју одреди Министарство у периоду од 7 до 14. јуна. Детаљније информације у вези са полагањем пријемног испита кандидати ће моћи да добију у одговарајућој средњој школи и на интернет страници Министарства. На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил. Кандидати који су положили пријемни испит рангирају се према укупном броју бодова које имају по свим основама које се вреднују за упис у одговарајућу средњу школу, односно образовни профил.

Више информација

Ближи услови уписа наведени су у Конкурсу за упис ученика у први разред средње школе, који се може купити у књижарама у издању Просветног прегледа или преузети на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.