Navigacija

Predškolsko obrazovanje

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje (POV) namenjeno je deci od šest meseci do polaska u osnovnu školu.

Podeljeno je u tri nivoa:

  • jaslice (za decu od šest meseci do tri godine),
  • vrtić (za decu od tri godine do pet i po godina) i
  • pripremni predškolski program, koji traje devet meseci, prvi je deo obaveznog obrazovanja i obuhvata decu uzrasta između pet i po i šest i po godina.

Jaslice i vrtić su opcioni i zavise od odluke roditelja.

Pripremni predškolski program (PPP) je obavezan za svu decu u Srbiji.

Predškolski program se sastoji od opštih poludnevnih ili celodnevnih vaspitno-obrazovnih aktivnosti i izbornih specijalizovanih programa, zavisno od interesovanja dece i njihovih roditelja, institucionalnih kapaciteta i resursa koje obezbeđuju lokalne vlasti.

Traje najmanje devet meseci, četiri sata dnevno. Deca primljena na ovaj program ne mogu biti mlađa od pet i po ili starija od šest i po godina na početku školske godine u kojoj kreću sa pohađanjem. Funkcija PPP je da obezbedi jednake uslove za svu decu i produbi njihovo društveno i kognitivno iskustvo, što olakšava društveno-kulturne razlike među decom i stavlja ih u istu ili sličnu situaciju kad krenu u osnovnu školu. U tom smislu, PPP deluje kao veza između POV i osnovnog obrazovanja i olakšava prelazak dece iz jednog sistema u drugi. PPP se realizuje u skladu sa preporukama datim Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje Pripremnog predškolskog programa.

Deca sa smetnjama u razvoju mogu da pohađaju ili redovne predškolske grupe ili takozvane razvojne grupe. Obe su organizovane u skladu sa individualnim obrazovnim i vaspitnim planom, kako je navedeno u Pravilniku o sprovođenju i evaluaciji individualnog obrazovnog plana. Dodatna obrazovna, zdravstvena ili socijalna podrška može se obezbediti deci sa smetnjama u razvoju u relevantnim organizacijama, ako to zatraži njihova ustanova POV.

Budući da je POV u Srbiji javni servis, ustanove POV osniva država ili lokalne samouprave, a raspoložive su i takve privatne ustanove POV. Ustanove POV su odgovorne za obezbeđivanje obroka, nege, preventivne zdravstvene i socijalne zaštite za decu.

Ciljevi predškolskog obrazovanja i vaspitanja su:

  • podrška ukupnom razvoju i dobrobiti dece predškolskog uzrasta, pružanjem podsticaja za razvoj kapaciteta dece, produbljivanje iskustava i znanja o sebi, o ljudima i o svetu;
  • podrška vaspitnoj ulozi porodice;
  • podrška daljem obrazovanju i vaspitanju i integraciji u društvo;
  • podrška razvoju potencijala dece kao ključnog faktora individualnog i društvenog napretka.

Predškolsko obrazovanje i vaspitanje (POV) u Srbiji uređeno je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, potvrđenim međunarodnim konvencijama i drugim pratećim propisima i dokumentima i zasnovano je na pravima deteta i razvojnim, obrazovnim, kulturnim, zdravstvenim i društvenim potrebama dece predškolskog uzrasta i njihovih porodica.

 

Izvor informacija: opis obrazovnog sistema Srbije je preuzet sa sajta Eurydice mreže i adaptiran uz odobrenje Eurydice Srbija.