Навигација

Министарство и надлежна тела

У Србији, Министарство просвете сноси потпуну одговорност за развој и спровођење политике образовања.

На основу члана 17. Закона о министарствима (2022), „Министарство просвете, науке и технолошког развоја обавља послове државне управе који се односе на: истраживање, планирање и развој предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда; допунско образовање деце домаћих држављана у иностранству; управни надзор у предшколском, основном, средњем и високом образовању и ученичком и студентском стандарду; учешће у изградњи, опремању и одржавању објеката предшколског, основног, средњег и високог образовања и ученичког и студентског стандарда од интереса за Републику Србију; стручно-педагошки надзор у предшколском, основном и средњем образовању и ученичком стандарду; организацију, вредновање рада и надзор над стручним усавршавањем запослених у просвети; нострификацију и еквиваленцију јавних исправа стечених у иностранству; унапређење друштвене бриге о обдареним ученицима и студентима; унапређење друштвене бриге о ученицима и студентима са посебним потребама, стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.”

Национални просветни савет и Савет за стручно образовање и образовање одраслих, које именује Скупштина, односно Влада Републике Србије, пружају подршку промоцији и развоју образовања. Та тела имају национални значај и они осмишљавају, прате и координирају развој образовања и обуке, и прате и координирају интересе и потребе свих социјалних партнера.

У складу са Законом о високом образовању, Национални савет за високо образовање одговоран је за обезбеђивање развоја и унапређења квалитета високог образовања.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања основала је Влада са циљем да евалуира образовање и даје препоруке за обезбеђивање система квалитета образовања. Кључне активности Завода су дефинисање стандарда у образовању, вредновање образовања и обука учесника у систему образовања.

Завод за унапређивање образовања и васпитања основала је Република Србијa са циљем да прати, осигурава и унапређује квалитет и развој образовног система, за потребе обављања развојних, саветодавних, истраживачких и других стручних послова у области предшколског, основног и средњег образовања.

Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ) установљено је за потребе акредитације, оцењивања квалитета установа високог образовања и њихових јединица, вредновања студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању, а у складу са Законом о високом образовању. НАТ редовно објављује одлуке о акредитацији, а на свом сајту редовно ажурира и Водич за студенте у коме су представљене информације о акредитацији високошколских установа и њихових студијских програма.

Агенција за квалификације обавља послове обезбеђивања квалитета и пружања стручне подршке Савету за Национални оквир квалификација Републике Србије, секторским већима и другим надлежним организацијама за развој и имплементацију националног оквира квалификација Републике Србије. У оквиру Агенције функционише и ENIC/NARIC центар који спроводи поступак признавања страних школских исправа, и то страних школских исправа основног и средњег образовања, као и професионално признавање страних високошколских исправа. О признавању диплома у сврху наставка образовања на високошколским установама у Србији (на студијама другог и трећег степена) одлучују односне установе.

Управљање на нивоу установа

Управно тело у школи је школски одбор, а у предшколској установи то је управни одбор. Именује се на локалном нивоу и састоји се од представника запослених, родитеља и локалне самоуправе. Управно тело има следеће одговорности: усваја статут, опште акте, програм образовања (предшколски, школски и педагошки рад) и планске документе, укључујући финансијски план и план стручног усавршавања; разматра и усваја извештаје о њиховој реализацији, о пословању, о евалуацији и самовредновању, о екскурзијама и излетима; објављује конкурсе и именује директора; прати поштовање општих принципа образовања, остварење прописаних циљева образовања и стандарда постигнућа; разматра и предузима мере за побољшање услова рада и спровођење васпитно-образовног рада; одлучује о жалбама или притужбама покренутим против одлуке директора установе.

Директор школе или предшколске установе одговоран је за законитост рада и успешно пословање. Бира га/је управни одбор на основу конкурса, након достављеног мишљења васпитног и образовног савета, савета наставника или педагошког и савета наставника, којем присуствују сви запослени који гласају за кандидате тајним гласањем. Министар даје сагласност на одлуку управног тела о изабраном кандидату. Директор је одговоран за управно тело, а министaр за његов/њен рад.

Институције високог образовања воде савети високошколских установа и управни органи које ти савети бирају. Извршни функционер универзитета је ректор, факултета - декан, високе школе и високе школе струковних студија - директор.

Ректор се бира у складу са обимним демократским процедурама на основу статута универзитета. Кандидате за ректора, декана и директора високе школе предлаже стручно тело - Сенат, а бира их савет високошколске установе.

 

 

Извор информација: опис образовног система Србије је преузет са сајта Eurydice мреже и адаптиран уз одобрење Eurydice Србија.