Navigacija

Vrste srednjih škola

Prema Zakonu o srednjem obrazovanju, za srednje obrazovanje postoje sledeće vrste škola:
 
●    opšte srednje škole, koje se najčešće nazivaju gimnazije, traju četiri godine i nude opšte obrazovanje, nakon kojih obično sledi upis na visokoškolske ustanove. Taj tip škole se smatra završenim uspešnim polaganjem maturskog ispita na kraju četvrtog razreda;
●    srednje stručne škole, koje traju tri ili četiri godine i nude prvenstveno specijalizovano obrazovanje kojim pripremaju učenike za ulazak na tržište rada ili, u nekim slučajevima, za nastavak školovanja. Završetak srednje stručne škole podrazumeva prolazak maturskog ispita (za četvorogodišnje programe) ili završnog ispita (za trogodišnje programe) na kraju završnog razreda;
●    mešovite srednje škole nude kombinaciju opšteg i stručnog obrazovanja. Te škole obično postoje u malim gradovima, najčešće kao jedine lokalno dostupne škole; 
●    umetničke škole, kao što su muzičke i baletske škole. Te škole mogu da budu mešovite – sa umetničkim i opšteobrazovnim predmetima. Alternativno, učenici mogu istovremeno da upišu umetničku školu i drugu opštu ili stručnu srednju školu;  
●    škole za obrazovanje odraslih, koje mogu biti opšte ili stručne;
●    srednje škole za specijalno obrazovanje, za učenike koji ne mogu da pohađaju redovne škole. Učenici sa smetnjama se podstiču da pohađaju redovne škole kada je to moguće.

Škole su uglavnom javne i besplatne, mada postoje i privatne škole. Jezik nastave je srpski, a dostupni su ostali jezici nastave za nacionalne manjine tamo gde je potrebno (mađarski, rumunski, albanski i dr.).