Navigacija

Fondacija Tempus

Fondacija Tempus svoje postojanje i rad vezuje za učešće Srbije u programima Evropske unije za saradnju u oblasti obrazovanja od 2000. godine naovamo.

Osnovana je u oktobru 2002. godine kao organizacija koja je pružila okvir za aktivnosti kancelarije za Tempus program modernizacije visokog obrazovanja; nekoliko godina kasnije, od 2007. godine, počela je da promoviše i program Erazmus Mundus, njegove zajedničke studijske programe i stipendije za studente, nastavnike i ostale zaposlene na visokoškolskim institucijama, a 2011. godine u svoj portfolio dodala je i Program za celoživotno učenje, kojim su obuhvaćeni i preduniverzitetski nivoi obrazovanja.

Broj institucija sa kojima je sarađivala se širio – od univerziteta i visokih škola do osnovnih i srednjih škola i organizacija, državnih institucija, preduzeća i organizacija civilnog društva koje su aktivne u oblasti obrazovanja.

Kada su krajem 2013. godine sva tri programa ustupila mesto novom programu Evropske unije pod nazivom Erazmus+, Fondacija Tempus imenovana je za kancelariju nadležnu za promovisanje i praćenje sprovođenja tog programa za projekte u oblasti obrazovanja.

Od 2013. godine, u okviru Fondacije Tempus osnovan je i nacionalni Euroguidance centar kao deo Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju, kojoj je Srbija pristupila iste godine.

Od avgusta 2015. godine, Fondacija Tempus je i kancelarija zadužena za sprovođenje programa CEEPUS, srednjeevropskog programa za razmenu studenata i nastavnog osoblja.

Nakon što su u julu 2016. godine započete pripremne mere za punopravno učešće Srbije u Erazmus+ programu, Fondacija Tempus je postala zadužena i za sprovođenje omladinske komponente ovog programa.

U februaru 2019. godine, Republika Srbija je postala punopravna članica Erazmus+ programa, a Fondacija Tempus je Nacionalna Erazmus+ agencija.

Od svog osnivanja, Fondacija Tempus doprinosi razvoju obrazovanja i ljudskih resursa i razvoju društva u celini podizanjem kapaciteta organizacija za mlade i drugih organizacija, uspostavljanjem saradnje sa svim društvenim partnerima, međunarodnom saradnjom i radom sa pojedincima i institucijama.

Fondacija Tempus svojim radom učestvuje u promovisanju i sprovođenju obrazovnih programa EU, drugih obrazovnih programa, kao i različitih programa saradnje namenjenih svim nivoima obrazovanja i podršci mladima u Republici Srbiji kroz razvoj, koncipiranje i implementaciju projekata čiji je cilj unapređenje kvaliteta formalnog i neformalnog obrazovanja i razvoj ljudskih resursa.

Fondacija Tempus svakodnevno doprinosi razvoju evropskih standarda u obrazovanju, približavanju koncepta evropske dimenzije u oblasti obrazovanja, promovisanju i popularizaciji pitanja vezanih za oblast obrazovanja, obrazovnih politika i politika mladih.