Navigacija

Seminari održani pod okriljem Nacionalnog tima u 2022. godini

U saradnji sa Fondacijom Tempus, članovi Nacionalnog tima za podršku projektima mobilnosti u stručnom obrazovanju pripremili su program seminara pod nazivom „Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju“. Seminar je akreditovao Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i nosi osam bodova. Opšti cilj je upoznavanje polaznika sa procesom definisanja kvalitetnih ishoda učenja na osnovu utvrđenih specifičnih kompetencija za određeni stručni profil, a u sklopu priprema za podnošenje prijava za učešće u projektima mobilnosti u okviru programa Erazmus+ i njihovo uspešno sprovođenje po završetku procesa selekcije.

U toku 2022. godine članovi Nacionalnog tima održali su tri seminara pod nazivom „Definisanje kvalitetnih ishoda učenja kao preduslov za planiranje međunarodne mobilnosti u srednjem stručnom obrazovanju“ – u Kragujevcu, Zaječaru i Beogradu. Teme seminara bile su:

  • Šta su ishodi učenja;
  • Međunarodna mobilnost (nalaženje partnera, formulisanje ciljeva i ishoda učenja);
  • Definisanje ishoda učenja;
  • Predstavljanje ugovora o učenju (Learning Agreement);
  • Popunjavanje ugovora o učenju (Learning Agreement);
  • Priznavanje ocena nakon mobilnosti.

Seminar je akreditovan do 2025. godine i planirano je da se održava u različitim gradovima Srbije, kako bi se što veći broj obrazovnih ustanova uključio u projekte mobilnosti.

Zainteresovani za učešće mogu da prate odeljak Vesti na veb-sajtu Fondacije Tempus ili da se prijave na mejling-listu ove organizacije kako bi dobijali redovno informacije o održavanju ovih i drugih događaja koji su u vezi sa programom Erazmus+.

Za dodatne informacije možete da se obratite Sektoru za opšte, stručno i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus slanjem imejla na adresu schools-vet@tempus.ac.rs.