Navigacija

Erazmus+ kreditna mobilnost

Mobilnosti u okviru Erazmus+ programa funkcionišu po principu bilateralnosti. To praktično znači da se visokoškolska institucija iz Srbije i neki univerzitet iz partnerske zemlje povežu posebnim ugovorom i na taj način omoguće i osiguraju međusobne razmene svojih studenata, ali i osoblja zaposlenog na tim institucijama. Osim što se omogućava mobilnost, tim ugovorom se definišu i studijske oblasti u kojima će institucije razmenjivati studente, kvote za mobilnost, sva prava i obaveze obe institucije, kao i položaj studenata tokom trajanja razmene. Važno je naglasiti da svaka visokoškolska institucija iz Srbije može da potpiše više takvih ugovora o saradnji sa različitim univerzitetima partnerskih zemalja, što znači da studenti imaju više prilika i veću mogućnost izbora u ostvarivanju mobilnosti.

Zemlje koje učestvuju u Erazmus+ programu dele se na programske (programme countries)  i partnerske (partner countries). U programske zemlje spadaju zemlje Evropske unije, Island, Norveška, Luksemburg, Makedonija i Turska, a u partnerske zemlje sve ostale zemlje kojima je otvoreno učešće u programu. Srbija je trenutno partnerska zemlja, kao deo regiona Zapadnog Balkana.

Koliko traje period mobilnosti u okviru Erazmus+ kreditne mobilnosti?

Za studente, ova mobilnost podrazumeva boravak i studiranje u trajanju od 3 do 12 meseci na inostranoj visokoškolskoj instituciji, u okviru koje se slušaju predavanja i polažu ispiti koji će biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji. Kada je reč o studentskim praksama, one se mogu realizovati u inostranom preduzeću, ustanovi ili organizaciji i mogu trajati od 2 meseca do godinu dana.

Kakve su stipendije za tu vrstu mobilnosti i šta je njima obuhvaćeno?

Ove stipendije podrazumevaju automatski pokrivene sve troškove školarine i obezbeđuju iznose za pokrivanje troškova života. Za odlazak na studentske razmene u partnerskim zemljama, studentima su pokriveni i putni troškovi. Stipendije za pokrivanje troškova života studenti dobijaju na mesečnom nivou, a iznosi zavise od zemlje u kojoj se mobilnost realizuje i dati su u sledećoj tabeli:

KA103 – programske zemlje

Zemlje u kojima se mobilnost realizuje

Iznos stipendije

Pokriveni putni troškovi

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška, Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal

520€

Ne

Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Republika Severna Makedonija, Turska

470€

Ne

KA107 – partnerske zemlje

Partnerske zemlje

700€

 

Da


 

 

Iznosi predviđeni za pokrivanje putnih troškova (i za studente i za nastavno i administrativno osoblje) takođe su unapred određeni i variraju zavisno od rastojanja od mesta boravka do mesta gde će se mobilnost realizovati. Rastojanje se računa isključivo prema kalkulatoru razdaljine koji koristi Evropska komisija, i to posmatrajući razdaljinu u jednom smeru, a odgovarajući iznos dat u tabeli predviđen je za pokrivanje troškova povratne karte:

rastojanje u kilometrima
(u jednom smeru)

iznos po učesniku
(za povratnu kartu)

100-499

180€

500-1.999  

 275€

2.000-2.999

360€

3.000-3.999

 530€

4.000-7.999

820€

8.000 i više 

1.500€

 

Dodatna sredstva za realizaciju mobilnosti

Studenti koji idu na mobilnost zarad obavljanja stručne prakse u nekoj od programskih zemalja imaju pravo na dodatna sredstva za individualne troškove u iznosu od 100 evra mesečno koji se dodaju na gore navedene iznose.

Studenti u nepovoljnom socioekonomskom položaju koji učestvuju u aktivnostima mobilnosti, bilo kroz studentske razmene ili kroz stručne prakse, imaju pravo na dodatna sredstva za individualne troškove u iznosu od 200 evra mesečno. Kriterijum pripadnosti ovoj kategoriji podrazumeva da student dolazi iz domaćinstva čiji ukupni mesečni prihodi ne prelaze iznos od dve prosečne neto plate. Više informacija o dodatku i potrebnoj dokumentaciji koja potvrđuje status dostupni su na sajtu Fondacije Tempus. Prema pravilima programa, nije moguće istovremeno primati obe vrste dodatnih sredstava te, ukoliko se student nalazi u nepovoljnom socioekonomskom položaju i ide na stručnu praksu, ima pravo na jedan (viši) dodatak.

Studenti sa hendikepom apliciraju za stipendiju pod istim uslovima kao i drugi studenti, pri čemu prilikom prijave može zatražiti odobrenje za pokrivanje dodatnih troškova koji se mogu odnositi na: prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinsku negu, pomoćnu opremu, adaptaciju učila, osobu u pratnji i drugo. Za više informacija, potrebno je obratiti se direktno svojoj visokoškolskoj ustanovi.

Uslovi za prijavu

Neophodno je da kandidat bude upisan na visokoškolskoj instituciji koja ima potpisan ugovor ili ostvarenu saradnju sa drugom inostranom visokoškolskom institucijom, preduzećem, organizacijom ili ustanovom na kojoj će se mobilnost realizovati. Uz to, za odlazak na studentske razmene u svrhu studiranja neophodno je da je student završio prvu godinu osnovnih studija pre prijavljivanja, dok ovaj uslov ne važi za odlazak na razmenu u svrhu obavljanja stručne prakse Svi ostali eventualni uslovi definišu se samim konkursom koji objavljuju visokoškolske institucije i putem kojeg se studenti prijavljuju za mobilnost.

 

Na kojim visokoškolskim institucijama se može realizovati Erazmus+ mobilnost?

Mobilnost u okviru Erazmus+ programa realizuje se isključivo na onim institucijama sa kojima visokoškolska institucija studenta u Srbiji ima potpisan Erazmus+ ugovor ili ostvarenu saradnju. Spisak tih institucija najbolje je proveriti sa osobom zaduženom za međunarodnu saradnju matičnog fakulteta studenta ili u Kancelariji za međunarodnu saradnju matičnog univerziteta.

Način prijave

Prijave za Erazmus+ mobilnosti vrše se putem javnih konkursa koje raspisuju visokoškolske ustanove u Srbiji i koji bi trebalo da budu dostupni na sajtovima tih ustanova (pre svega na sajtovima univerziteta i akademija strukovnih studija, a ponekad i na sajtovima pojedinačnih fakulteta i visokih škola). U konkursu se uvek definišu najvažnije stavke i uslovi za ponuđenu mobilnost. Na prvom mestu je uvek istaknuto kome je namenjen konkurs (studentima ili osoblju ili i jednima i drugima) i za koji nivo (godinu) studija su razmene predviđene, a zatim se definišu trajanje perioda mobilnosti, potrebna dokumentacija, rok za prijavu, kriterijumi za odabir kandidata i sl.

 

Konkursni rokovi

Svaki konkurs za Erazmus+ mobilnost definiše i konkursni rok u kojem je neophodno predati naznačenu dokumentaciju. Očekuje se da se konkursi uglavnom raspisuju jedan pre nego što će se mobilnost realizovati, pa je preporučljivo na vreme planirati i pratiti informacije na sajtovima visokoškolskih institucija.

 

Koja su najčešće potrebna dokumenta?

U tekstu konkursa za Erazmus+ mobilnosti uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije. Najčešće tražena dokumenta su:

• CV,
• motivaciono pismo,
• pisma preporuke (naznačen je tačan broj),
• diploma (uverenje o diplomiranju),
• transkript ocena,
• dokaz o poznavanju jezika izvođenja nastave (često engleski; ipak, za razmenu na nivou osnovnih studija neretko se nastava izvodi na jeziku države u kojoj se univerzitet nalazi, te je potreban dokaz o poznavanju tog jezika);
• u slučaju mobilnosti zarad slušanja nastave, ugovor o učenju (Learning agreement – Student mobility for studies) potpisan od studenta i obe visokoškolske institucije, u kojem se definišu predmeti koje će student na razmeni slušati i polagati i koji će mu biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji
• u slučaju mobilnosti zarad stručne prakse, ugovor o učenju (Learning agreement – Student mobility for Traineešips) potpisuju student, matična visokoškolska ustanova i ustanova/organizacija u inostranstvu u kojoj se praksa realizuje, i on definiše detaljan program prakse i očekivane išode učenja,
• plan istraživanja (research plan) – važi za studente doktorskih studija, ukoliko se na mobilnosti ne slušaju predavanja, već realizuje istraživačka aktivnost.

Za više informacija, posetite sajt Erazmus+ programa u Srbiji.