Navigacija

Erazmus Mundus mreže - mobilnost

U okviru Erazmus Mundusa, programa Evropske unije iz oblasti obrazovanja koji je prethodio programu Erazmus+, formirana su partnerstva, tzv. mreže za razmenu, koje omogućavaju razmenu studenata na svim nivoima studija (osnovne, master, doktorske, postdoktorske) i nastavnog i administrativnog osoblja između univerziteta programskih zemalja i univerziteta iz zemalja Zapadnog Balkana. One omogućavaju dvosmernu razmenu studenata na institucijama koje čine datu mrežu – odabrani studenti sa univerziteta zemalja Zapadnog Balkana odlaze na univerzitete iz zemalja Evropske unije i obrnuto.

Mreže za razmenu koje su i dalje aktivne i raspisuju konkurse su EUROWEB+, SUNBEAM, GREEN-TECH-WB i ERAWEB. Za studentsku razmenu putem tih mreža mogu se prijaviti studenti univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, kao i Univerziteta umetnosti i to prema sledećem mogućnostima:

Univerzitet studenta Mreža putem koje se može ići na razmenu
Univerzitet u Beogradu EUROWEB+, ERAWEB
Univerzitet u Novom Sadu EUROWEB+, SUNBEAM
Univerzitet u Nišu EUROWEB+, GREEN-TECH-WB, ERAWEB
Univerzitet u Kragujevcu GREEN-TECH-WB
Univerzitet umetnosti SUNBEAM

 

Stipendije su moguće isključivo za razmene koje se realizuju na onim univerzitetima koji su partneri u okviru mreže, a na sajtu svake od njih potrebno je proveriti koje su studijske oblasti dostupne na svakoj od partnerskih institucija.

 

Koliko traje period mobilnosti u okviru Erazmus Mundus mreža?

Za studente, ova mobilnost podrazumeva boravak i studiranje u trajanju od jednog ili dva semestra, u okviru kojeg se slušaju predavanja i polažu ispiti koji će biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji.

 

Kakve su stipendije za tu vrstu mobilnosti i šta je njima obuhvaćeno?

Uz pokrivene putne troškove i obezbeđeno zdravstveno osiguranje, stipendija podrazumeva automatski pokrivene troškove školarine i mesečni iznos namenjen za pokrivanje troškova života u iznosu od:

 • 1.000 evra (razmena na osnovnim i master studijama),
 • 1.500 evra (razmena doktoranada) ili 
 • 1.800 evra (razmena postdoktoranada).

 

Uslovi za prijavu

Za razmenu se mogu prijaviti studenti (zaposleni) visokoškolske institucije iz Srbije koja čini deo date mreže koja omogućava mobilnost. Uz to, kandidat mora biti državljanin Republike Srbije koji u prethodnih pet godina (do dana prijavljivanja za stipendiju) nije proveo 12 meseci ili više u nekoj od zemalja Evropske unije na školovanju, praksi ili slično.

 

Informisanje i prijavljivanje u šest koraka

 1. Informiši se na sajtu same mreže o tome koje su studijske oblasti dostupne na svakom od univerziteta koji čini datu mrežu.
  Na sajtu same mreže za razmenu treba da pogledaš akademsku ponudu svakog od partnerskih univerziteta iz zemalja Evropske unije koji je partner na toj mreži. To znači da su studentima iz Srbije koji planiraju da konkurišu za mobilnost putem date mreže na raspolaganju samo oblasti koje su tu istaknute kao deo akademske ponude tog univerziteta.
 2. Odredi kojoj ciljnoj grupi pripadaš.
  Kada se prijavljuješ za mobilnost u okviru Erazmus Mundus mreža za razmenu, možeš pripadati ciljnoj grupi 1 ili ciljnoj grupi 3. Ukoliko studiraš na nekom od univerziteta koji je uključen u odgovarajuću mrežu u trenutku prijavljivanja, pripadaš ciljnoj grupi 1. Za ciljnu grupu 3, uz uslov za ciljnu grupu 1, treba da se nalaziš u nekoj specifičnoj situaciji i da imaš dokaziv status izbeglice, interno raseljenog lica, ili da si bio žrtva neopravdane diskriminacije tokom studiranja i sl.
 3. Na sajtu mreže pronađi informacije o potrebnoj dokumentaciji i konkursnim rokovima.
 4. Konsultuj se sa akademskim koordinatorom svog matičnog univerziteta o izboru predmeta koje ćeš slušati na razmeni.
  Kako se prijavljuješ za mobilnost radi slušanja predmeta i polaganja ispita, konkursna dokumentacija obavezno sadrži i dokument pod nazivom Learning agreement, koji ćeš popuniti već u fazi prijavljivanja. U taj dokument sam upisuješ predmete koje ćeš slušati na mobilnosti, te je neophodno da se pri njihovom izboru konsultuješ sa akademskim koordinatorom na svom fakultetu (prodekan za nastavu, šef katedere, a u pojedinim slučajevima i sam predmetni profesor). Taj ugovor je osnov za priznavanje ispita po povratku na matični fakultet, te je zato neohodno da se na vreme konsultuješ sa pravim osobama na tvom fakultetu o izboru predmeta koje ćeš slušati i polagati.
 5. Ukoliko imaš konkretne nedoumice ili tvoj slučaj donekle odstupa od onog koji je opisan na sajtu, slobodno se imejlom obrati kontakt osobi za datu mrežu.
  Njen kontakt ćeš takođe pronaći na sajtu same mreže, a i svaki od univerziteta ima istaknut imejl svoje kontakt osobe, kojoj se možeš obratiti ukoliko imaš neko pitanje u vezi sa programom, studijskom oblašću ili dostupnim predmetima.
 6. Prijavi se onlajn, kreiranjem naloga i dostavljanjem tražene dokumentacije.
  Dokumentacija se uvek prilaže onlajn, kreiranjem naloga na sajtu same mreže.

 

Konkursni rokovi

Svaka mreža za razmenu ima svoj konkursni rok, te je tačan datum neophodno proveriti na njenom sajtu. Okvirno se rokovi otvaraju decembru, a zatvaraju u februaru ili martu.

 

Koja su najčešće potrebna dokumenta?

Na sajtu same mreže za razmenu uvek je naznačen tačan spisak potrebne dokumentacije. Najčešće tražena dokumenta su: 

 • CV,
 • motivaciono pismo,
 • pisma preporuke (naznačen je tačan broj), 
 • diploma (uverenje o diplomiranju), 
 • transkript ocena, 
 • sertifikat o poznavanju jezika izvođenja nastave (često engleski; ipak, za razmenu na nivou osnovnih studija neretko se nastava izvodi na jeziku države u kojoj se univerzitet nalazi, te je potreban sertifikat o poznavanju tog jezika); 
 • ugovor o učenju (learning agreement) – potpisan od studenta i obe visokoškolske institucije, u kojem se definišu predmeti koje će student na razmeni slušati i polagati i koji će mu biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji; 
 • plan istraživanja (research plan) – važi za studente doktorskih studija, ukoliko se na mobilnosti ne slušaju predavanja, već realizuje istraživačka aktivnost.